Statut


STATUT FUNDACJI
ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY
“PIĘKNY ŚWIAT”


TEKST JEDNOLITY


I. Postanowienia Ogólne

§ 1

Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Fundatora wskazanego w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 23.04.2009 roku, Repertorium A. nr 761/2009 przez notariusza Barbarę Jadwigę Pawlak w Kancelarii Notarialnej w Łodzi i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1 Siedzibą Fundacji jest Zofiówka, gmina Tuszyn.
2 Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3 Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4 Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.

§ 4

1. Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności naukowej, oświatowo-kulturalnej, charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, pomocy społecznej oraz wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6

1. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
2. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale, inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.


§ 7

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji, zwany w dalszej treści Statutu "Ministrem".
2. Fundacja posiada swój symbol i znak oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II. Cele fundacji

§ 8

Celami Fundacji są:
1) Edukacja dzieci i młodzieży,
2) Ochrona praw dziecka,
3) Opieka nad dziećmi,
4) Poprawa jakości życia dzieci,
5) Rozwój młodzieży, przysposobienie do zawodu,
6) Wspomaganie rozwoju wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej,
7) Wspomaganie wyrównywania szans rozwoju dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
8) Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym,
9) Ochrona i restauracja dóbr sztuki, kultury i tradycji,
10) Inwestycje w działania naukowe oraz kulturalno – rozwojowe młodzieży i dzieci.
11) Wspomaganie rozwoju wszelkich form działalności gospodarczej

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;
b świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim;
c organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a także na leczenie i rehabilitację w kraju i za granicą;
d finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych;
e organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, akcji propagujących kreatywność, inicjatywę społeczną, aktywność zawodową a także imprez o charakterze sportowym;
f upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania;
g współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych;
h pozyskiwanie dotacji na realizację celów statutowych;
i inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;
j współpracę z organizacjami, organami państwa, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
k udzielanie nieodpłatnej informacji lub pomocy w zakresie działalności Fundacji;
l obejmowanie patronatem i udział w przedsięwzięciach zgodnych z realizacją celów fundacji;
m współdziałanie oraz wspieranie (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) innych organizacji i instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji;
n promocję organizowanie wolontariatu;
o nabywanie, rekonstrukcję i rewaloryzację dóbr sztuki, kultury i tradycji;
p działania wspomagające rozwój społeczności i wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego.
q nabywanie, rekonstrukcję i rewaloryzację mienia ruchomego i nieruchomości wykorzystywanych dla działalności fundacji

§ 10

Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać pracowników, zawierać umowy o współpracy z wolontariuszami, a także porozumienia z innymi Fundacjami, organizacjami pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami, jak również innymi podmiotami gospodarczymi.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację w wysokości 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 12

Dochodami Fundacji są:
1. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych oraz innych instrumentów finansowych.
2. Dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych.
3. Darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia krajowe i zagraniczne.
4. Dochody z praw majątkowych oraz lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
5. Odsetki bankowe.
6. Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
7. Inne źródła dochodów.
8. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 13

1. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienia ofiarodawców nie mogą być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Całość swoich dochodów Fundacja przeznacza na cele statutowe.
4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2009 r.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 15

1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności fundacji podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział IIIa
Działalność gospodarcza Fundacji.

§15a

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1) wykończania wyrobów włókienniczych ( 13.30Z)
2) drukowania gazet ( 18.11.Z)
3) produkcji gier i zabawek ( 32.40.Z)
4) sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych ( 46.41.Z)
5) sprzedaży hurtowej wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących ( 46.44.Z)
6) sprzedaży hurtowej pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
7) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach(47.19.Z),
8) sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach(47.61.Z),
9) sprzedaż detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
10) sprzedaży detalicznej gier i zabawek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),
11) sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach (47.89.Z),
12) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet( 47.91.Z),
13) pozostałej sprzedaży detaliczna prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
14) restauracji i inne stałych placówek gastronomicznych (56.10.A)
15) ruchomych placówek gastronomicznych (56.10.B),
16) wydawania książek (58.11.Z),
17) wydawania gazet (58.13.Z),
18) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
19) pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z),
20) działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
21) działalności agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
22) pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
23) wychowania przedszkolnego (85.10.Z),
24) szkół specjalne przysposabiających do pracy (85.32.C),
25) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
26) pozaszkolnych form edukacji artystycznej (85.52.Z),
27) nauki języków obcych (85.59.A),
28) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B),
29) działalności wspomagającej edukację (85.60.Z),
30) opieki dziennej nad dziećmi (88.91.Z),
31) działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
32) działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
33) artystycznej i literackiej działalności twórczej (90.03.Z),
34) działalności obiektów kulturalnych (90.04.Z),
35) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (43.3),
36) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (56.10),
37) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
38) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
39) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),
40) pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
41) księgowość; consulting; doradztwo;
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określa Zarząd Fundacji.

§ 15b

Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 5.000 zł pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.


§15c

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.


IV. Organy Fundacji

§ 16

1. Organami Fundacji są:
a Fundator.
b Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 17

1 Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2 Zarząd może liczyć od 1 do 7 członków i w skład jego wchodzi Prezes oraz Członkowie Zarządu.
3 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Prezesa Zarządu powołuje Fundator, spośród wybranych przez siebie członków Zarządu.
4 Fundator może samodzielnie odwołać członków Zarządu, którym nie udziela absolutorium.
5 Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla pozostałych organów, a w szczególności:
­ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
­ zarządzanie majątkiem Fundacji, w tym określanie sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach;
­ realizowanie zadań statutowych Fundacji;
­ decydowanie o każdorazowym przyjęciu zapisu, spadku, subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeniach;
­ opracowywanie rocznych a także okresowych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawianie ich Fundatorowi;
­ ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
­ podejmowanie uchwały wraz z Fundatorem w sprawie likwidacji Fundacji, wyznaczenia likwidatora i przeznaczenia jej majątku;
6 Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7 Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w przypadku niemożności działania Prezesa – inny członek Zarządu.
8 Członkowie Zarządu powinni być zawiadamiani o terminach posiedzeń Zarządu z podaniem porządku obrad przynajmniej na 5 dni przed datą posiedzenia.
9 Fundacja na zewnątrz reprezentowana jest jednoosobowo przez Prezesa Zarządu lub przez Prezesa Zarządu i jednego członka zarządu działających łącznie lub przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.
10 Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków, ustalonej przez Fundatora.
11 Uchwały Zarządu w sprawach zbywania, zmiany przeznaczenia lub obciążenia majątku Fundacji, przeznaczenia dochodów Fundacji na cele statutowe, zapadają bezwzględną większością głosów Członków Zarządu w obecności co najmniej 2/3 liczby członków, ustalonej przez Fundatora.
12 W razie równości głosów podczas głosowań Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.
13 Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:
a odwołania przez Fundatora;
b złożenia rezygnacji;
c śmierci członka.
d Zarząd jest powoływany na 2 letnią kadencję.
e 14. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
f 15. Fundator może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone obowiązki, zgodnie z regulaminem pracy Zarządu zatwierdzonym przez Fundatora.

§ 18

1 Fundatorem jest osoba wskazana w akcie notarialnym powołującym Fundację.
2 Do zadań Fundatora należy:
a ustalanie kierunków i metod działania Fundacji;
b ustalanie liczby członków Zarządu;
c powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
d realizowanie zadań statutowych Fundacji;
e zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
f zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
g opiniowanie uchwał dotyczących zmian w statucie;
h udzielanie absolutorium Zarządowi i Członkom Zarządu;
i badanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań i bilansów Zarządu;
j zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych oraz okresowych planów finansowych i rzeczowych;
k podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych między Fundacją a Członkiem Zarządu;
l ustalanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu;
m współdecydowanie o likwidacji Fundacji.
1 W sprawach wymienionych w pkt 2 Fundator podejmuje uchwały jednoosobowo.
2 Fundator uprawnienia swoje wykonuje osobiście lub przez pełnomocników.

§ 19

1 . Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
2 . Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

V. Zmiana Statutu i rozwiązanie Fundacji

§ 20

1 Decyzje w sprawie:
a zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji,
b połączenia Fundacji z inną fundacją,
wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd.
W sprawach wymienionych w podpunktach a i b Fundatorowi przysługuje głos doradczy.
1 Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.
2 Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd wraz z Fundatorem, wyznaczając jednocześnie likwidatora.
3 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
4 O przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Zarząd wraz z Fundatorem.
5 Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 21

Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw edukacji coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwałę podjęto jednogłośnie


Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 2/03/2011 została przyjęta jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku innych wniosków uczestników Przewodniczący zamknął obrady Zarządu.
Na tym protokół zakończono.